Máy chép ROM XGecu Pro TL866II plus, TL866II plus - Học sửa Laptop, học sửa MacBook, dạy sửa PC Laptop HCMPC

DẠY SỬA LAPTOP, PC, MACBOOK UY TÍN HÀNG ĐẦU VN.
Nhập từ khóa tìm kiếm...
Chi tiết sản phẩm

Phần mềm cài đặt TL866II plus mới nhất:

http://xgecu.com/EN/download.html

TL866II plus , chức năng nâng cao :

http://xgecu.com/

---------

Máy chép ROM TL866II Plus,

-----------------

Danh sách IC hỗ trừ từ TL866II plus:

XGecu TL866II Plus High-Performance Universal USB Programmer Device Support List:

      Software Version:  V7.03
      Supported Devices:  15118 pcs 
 Supported Operating Systems:  Windows XP,2003,2008,Vista Win7 WIN8 WIN10

===================================================================
 Press Ctrl+F to search support list
===================================================================


 [ ACE ]   193 PCS

   ACE24AC02          ACE24AC02 @SOIC8      ACE24AC02 @TSSOP8      ACE24AC04          
   ACE24AC04 @SOIC8      ACE24AC04 @TSSOP8      ACE24AC08          ACE24AC08 @SOIC8      
   ACE24AC08 @TSSOP8      ACE24AC16          ACE24AC16 @SOIC8      ACE24AC16 @TSSOP8      
   ACE24AC32D         ACE24AC32D @SOIC8      ACE24AC32D @TSSOP8     ACE24AC64          
   ACE24AC64 @SOIC8      ACE24AC64 @TSSOP8      ACE24AC128         ACE24AC128 @SOIC8      
   ACE24AC128 @TSSOP8     ACE24AC256         ACE24AC256 @SOIC8      ACE24AC256 @TSSOP8     
   ACE24AC512         ACE24AC512 @SOIC8      ACE24AC512 @TSSOP8     ACE24AC1024         
   ACE24AC1024 @SOIC8     ACE24C02A          ACE24C02A @SOIC8      ACE24C02A @TSSOP8      
   ACE24C02B          ACE24C02B @SOIC8      ACE24C02B @TSSOP8      ACE24C04A          
   ACE24C04A @SOIC8      ACE24C04A @TSSOP8      ACE24C04B          ACE24C04B @SOIC8      
   ACE24C04B @TSSOP8      ACE24C08A          ACE24C08A @SOIC8      ACE24C08A @TSSOP8      
   ACE24C08B          ACE24C08B @SOIC8      ACE24C08B @TSSOP8      ACE24C16A          
   ACE24C16A @SOIC8      ACE24C16A @TSSOP8      ACE24C16B          ACE24C16B @SOIC8      
   ACE24C16B @TSSOP8      ACE24C32          ACE24C32 @SOIC8       ACE24C32 @TSSOP8      
   ACE24C64          ACE24C64 @SOIC8       ACE24C64 @TSSOP8      ACE24C128          
   ACE24C128 @SOIC8      ACE24C128 @TSSOP8      ACE24C256          ACE24C256 @SOIC8      
   ACE24C256 @TSSOP8      ACE24C512          ACE24C512 @SOIC8      ACE24C512 @TSSOP8      
   ACE24C1024         ACE24C1024 @SOIC8      ACE24LA02A         ACE24LA02A @SOIC8      
   ACE24LA02A @TSSOP8     ACE24LA04A         ACE24LA04A @SOIC8      ACE24LA04A @TSSOP8     
   ACE24LA08A         ACE24LA08A @SOIC8      ACE24LA08A @TSSOP8     ACE24LA16A         
   ACE24LA16A @SOIC8      ACE24LA16A @TSSOP8     ACE24C64A          ACE24C64A @SOIC8      
   ACE24C64A @TSSOP8      ACE24C256A         ACE24C256A @SOIC8      ACE24C256A @TSSOP8     
   ACE24C512A         ACE24C512A @SOIC8      ACE24C512A @TSSOP8     ACE24LC02          
   ACE24LC02 @SOIC8      ACE24LC02 @TSSOP8      ACE24LC04          ACE24LC04 @SOIC8      
   ACE24LC04 @TSSOP8      ACE24LC08          ACE24LC08 @SOIC8      ACE24LC08 @TSSOP8      
   ACE24LC16          ACE24LC16 @SOIC8      ACE24LC16 @TSSOP8      ACE25AC512G         
   ACE25AC512G @SON8      ACE25AC512G @TSSOP8     ACE25AC100G         ACE25AC100G @SON8      
   ACE25AC100G @TSSOP8     ACE25AC200G         ACE25AC200G @SON8      ACE25AC200G @TSSOP8     
   ACE25AC400G         ACE25AC400G @SON8      ACE25AC400G @TSSOP8     ACE25C512C         
   ACE25C512C @SON8      ACE25C512C @TSSOP8     ACE25C512C(OTP)       ACE25C512C(OTP) @SON8    
   ACE25C512C(OTP) @TSSOP8   ACE25C100C         ACE25C100C @SON8      ACE25C100C @TSSOP8     
   ACE25C100C(OTP)       ACE25C100C(OTP) @SON8    ACE25C100C(OTP) @TSSOP8   ACE25C200C         
   ACE25C200C @SON8      ACE25C200C @TSSOP8     ACE25C200C(OTP)       ACE25C200C(OTP) @SON8    
   ACE25C200C(OTP) @TSSOP8   ACE25C400C         ACE25C400C @SON8      ACE25C400C @TSSOP8     
   ACE25C400C(OTP)       ACE25C400C(OTP) @SON8    ACE25C400C(OTP) @TSSOP8   ACE25QA512G         
   ACE25QA512G @SON8      ACE25QA512G @TSSOP8     ACE25QA100G         ACE25QA100G @SON8      
   ACE25QA100G @TSSOP8     ACE25QA200G         ACE25QA200G @SON8      ACE25QA200G @TSSOP8     
   ACE25QA400G         ACE25QA400G @SON8      ACE25QA400G @TSSOP8     ACE25QA800G         
   ACE25QA800G @SON8      ACE25QA800G @TSSOP8     ACE25QA160G         ACE25QA160G @SON8      
   ACE25QA160G @TSSOP8     ACE93C46(x8)        ACE93C46(x8) @SOIC8     ACE93C46(x8) @TSSOP8    
   ACE93C46(x16)        ACE93C46(x16) @SOIC8    ACE93C46(x16) @TSSOP8    ACE93C46A(x8)        
   ACE93C46A(x8) @SOIC8    ACE93C46A(x8) @TSSOP8    ACE93C46A(x16)       ACE93C46A(x16) @SOIC8    
   ACE93C46A(x16) @TSSOP8   ACE93C56(x8)        ACE93C56(x8) @SOIC8     ACE93C56(x8) @TSSOP8    
   ACE93C56(x16)        ACE93C56(x16) @SOIC8    ACE93C56(x16) @TSSOP8    ACE93C56A(x8)        
   ACE93C56A(x8) @SOIC8    ACE93C56A(x8) @TSSOP8    ACE93C56A(x16)       ACE93C56A(x16) @SOIC8    
   ACE93C56A(x16) @TSSOP8   ACE93C66(x8)        ACE93C66(x8) @SOIC8     ACE93C66(x8) @TSSOP8    
   ACE93C66(x16)        ACE93C66(x16) @SOIC8    ACE93C66(x16) @TSSOP8    ACE93C66A(x8)        
   ACE93C66A(x8) @SOIC8    ACE93C66A(x8) @TSSOP8    ACE93C66A(x16)       ACE93C66A(x16) @SOIC8    
   ACE93C66A(x16) @TSSOP8   

 [ ACT ]   16 PCS

   93LC46(x8)         93LC46(x8) @SOIC8      93LC46(x16)         93LC46(x16) @SOIC8     
   93LC56(x8)         93LC56(x8) @SOIC8      93LC56(x16)         93LC56(x16) @SOIC8     
   93LC66(x8)         93LC66(x8) @SOIC8      93LC66(x16)         93LC66(x16) @SOIC8     
   93LC86(x8)         93LC86(x8) @SOIC8      93LC86(x16)         93LC86(x16) @SOIC8     

 [ ACTRANS ]   13 PCS

   AC25LV512          AC25LV512 @SOP8       AC25LV010          AC25LV010 @SOP8       
   AC39LV010 @PLCC32     AC39LV010 @TSOP32     AC39LV020 @PLCC32     AC39LV020 @TSOP32     
   AC39LV040 @PLCC32     AC39LV040 @TSOP32     AC39LV080 @TSOP40     AC39LV512 @PLCC32     
   AC39LV512 @TSOP32     

 [ ADVANCE GROUP ]   51 PCS

   AF24BC01          AF24BC01 @SOIC8       AF24BC01 @TSOP8       AF24BC02          
   AF24BC02 @SOIC8       AF24BC02 @TSOP8       AF24BC04          AF24BC04 @SOIC8       
   AF24BC04 @TSOP8       AF24BC08          AF24BC08 @SOIC8       AF24BC08 @TSOP8       
   AF24BC16          AF24BC16 @SOIC8       AF24BC16 @TSOP8       AF24C32           
   AF24C32 @SOIC8       AF24C32 @TSOP8       AF24C64           AF24C64 @SOIC8       
   AF24C64 @TSOP8       AF24C128          AF24C128 @SOIC8       AF24C128 @TSOP8       
   AF24C256          AF24C256 @SOIC8       AF24C256 @TSOP8       AF93C46(x8)         
   AF93C46(x8) @SOIC8     AF93C46(x8) @TSSOP8     AF93C46(x16)        AF93C46(x16) @SOIC8     
   AF93C46(x16) @TSSOP8    AF93C56(x8)         AF93C56(x8) @SOIC8     AF93C56(x8) @TSSOP8     
   AF93C56(x16)        AF93C56(x16) @SOIC8     AF93C56(x16) @TSSOP8    AF93C66(x8)         
   AF93C66(x8) @SOIC8     AF93C66(x8) @TSSOP8     AF93C66(x16)        AF93C66(x16) @SOIC8     
   AF93C66(x16) @TSSOP8    AF93C86(x8)         AF93C86(x8) @SOIC8     AF93C86(x8) @TSSOP8     
   AF93C86(x16)        AF93C86(x16) @SOIC8     AF93C86(x16) @TSSOP8    

 [ AiT Semi ]   28 PCS

   A24C02           A24C02 @SOIC8        A24C02 @TSOP8        A24C04           
   A24C04 @SOIC8        A24C04 @TSOP8        A24C08           A24C08 @SOIC8        
   A24C08 @TSOP8        A24C16           A24C16 @SOIC8        A24C16 @TSOP8        
   A93C46(x8)         A93C46(x8) @SOIC8      A93C46(x8) @TSOP8      A93C46(x16)         
   A93C46(x16) @SOIC8     A93C46(x16) @TSOP8     A93C56(x8)         A93C56(x8) @SOIC8      
   A93C56(x16)         A93C56(x16) @SOIC8     A93C66(x8)         A93C66(x8) @SOIC8      
   A93C66(x8) @TSOP8      A93C66(x16)         A93C66(x16) @SOIC8     A93C66(x16) @TSOP8     

 [ ALI(Acer) ]   2 PCS

   M8720            M8720 @PLCC32        

 [ ALLIANCE ]   20 PCS

   AS29F002T          AS29F002T @PLCC32      AS29F002T @TSOP32      AS29F002B          
   AS29F002B @PLCC32      AS29F002B @TSOP32      AS29LV160T @TSOP48     AS29LV160B @TSOP48     
   AS29F200B @TSOP48      AS29F200B @PSOP44      AS29F200T @TSOP48      AS29F200T @PSOP44      
   AS29LV400B @TSOP48     AS29LV400B @PSOP44     AS29LV400T @TSOP48     AS29LV400T @PSOP44     
   AS29LV800B @TSOP48     AS29LV800B @PSOP44     AS29LV800T @TSOP48     AS29LV800T @PSOP44     

 [ AMD ]   249 PCS

   AM2716B  @DIP24      AM2732B  @DIP24      AM2764A  @DIP28      AM2764A  @PLCC32     
   AM27128A  @DIP28      AM27128A  @PLCC32     AM27256  @DIP28      AM27256  @PLCC32     
   AM27512  @DIP28      AM27512  @PLCC32     AM27C64  @DIP28      AM27C64  @PLCC32     
   AM27C010  @DIP32      AM27C010  @PLCC32     AM27C020  @DIP32      AM27C020  @PLCC32     
   AM27C040  @DIP32      AM27C040  @PLCC32     AM27C080  @DIP32      AM27C080  @PLCC32     
   AM27C128  @DIP28      AM27C128  @PLCC32     AM27C256  @DIP28      AM27C256  @PLCC32     
   AM27C512  @DIP28      AM27C512  @PLCC32     AM27C1024 @DIP40      AM27C2048 @DIP40      
   AM27C4096 @DIP40      AM27LV010 @DIP32      AM27LV010 @PLCC32     AM27LV010 @TSOP32     
   AM27LV020 @DIP32      AM27LV020 @PLCC32     AM27LV020 @TSOP32     AM27LV020B @DIP32      
   AM27LV020B @PLCC32     AM27LV020B @TSOP32     AM27LV040 @DIP32      AM27LV040 @PLCC32     
   AM27LV040 @TSOP32     AM27LV080 @DIP32      AM27LV080 @PLCC32     AM27LV080 @TSOP32     
   AM27H010  @DIP32      AM27H010  @PLCC32     AM27H010  @TSOP32     AM27H256  @DIP28      
   AM27H256  @PLCC32     AM27HB010 @DIP32      AM27HB010 @PLCC32     AM27HB010 @TSOP32     
   AM28C16A @DIP24       AM28C16A @PLCC32      AM28C17A @DIP28       AM28C17A @PLCC32      
   AM28C17A @SOIC28      AM28C64A @DIP28       AM28C64A @PLCC32      AM28C64A @SOIC28      
   AM28C64AE @DIP28      AM28C64AE @PLCC32      AM28C64AE @SOIC28      AM28C64B @DIP28       
   AM28C64B @PLCC32      AM28C64B @SOIC28      AM28C64BE @DIP28      AM28C64BE @PLCC32      
   AM28C64BE @SOIC28      AM28F256          AM28F256 @PLCC32      AM28F256 @TSOP32      
   AM28F512          AM28F512 @PLCC32      AM28F512 @TSOP32      AM28F010          
   AM28F010 @PLCC32      AM28F010 @TSOP32      AM28F020          AM28F020 @PLCC32      
   AM28F020 @TSOP32      AM29BL162CB @SOP56     AM29BL802CB @SOP56     AM29DL161DB @TSOP48    
   AM29DL161DT @TSOP48    AM29DL162DB @TSOP48    AM29DL162DT @TSOP48    AM29DL163DB @TSOP48    
   AM29DL163DT @TSOP48    AM29DL164DB @TSOP48    AM29DL164DT @TSOP48    AM29DL322DB @TSOP48    
   AM29DL322DT @TSOP48    AM29DL322GB @TSOP48    AM29DL322GT @TSOP48    AM29DL323DB @TSOP48    
   AM29DL323DT @TSOP48    AM29DL323GB @TSOP48    AM29DL323GT @TSOP48    AM29DL324DB @TSOP48    
   AM29DL324DT @TSOP48    AM29DL324GB @TSOP48    AM29DL324GT @TSOP48    AM29DL400BB @TSOP48    
   AM29DL400BB @SOP44     AM29DL400BT @TSOP48    AM29DL400BT @SOP44     AM29DL800BB @TSOP48    
   AM29DL800BB @SOP44     AM29DL800BT @TSOP48    AM29DL800BT @SOP44     AM29F002B  @DIP32     
   AM29F002B  @PLCC32     AM29F002B  @TSOP32     AM29F002BB @DIP32     AM29F002BB @PLCC32     
   AM29F002BB @TSOP32     AM29F002BT @DIP32     AM29F002BT @PLCC32     AM29F002BT @TSOP32     
   AM29F002NB @DIP32     AM29F002NB @PLCC32     AM29F002NB @TSOP32     AM29F002NBB @DIP32     
   AM29F002NBB @PLCC32     AM29F002NBB @TSOP32     AM29F002NBT @DIP32     AM29F002NBT @PLCC32     
   AM29F002NBT @TSOP32     AM29F002NT @DIP32     AM29F002NT @PLCC32     AM29F002NT @TSOP32     
   AM29F002T  @DIP32     AM29F002T  @PLCC32     AM29F002T  @TSOP32     AM29F010  @DIP32     
   AM29F010  @PLCC32     AM29F010  @TSOP32     AM29F010B  @DIP32     AM29F010B  @PLCC32     
   AM29F010B  @TSOP32     AM29F016D  @TSOP40     AM29F040  @DIP32     AM29F040  @PLCC32     
   AM29F040  @TSOP32     AM29F040B  @DIP32     AM29F040B  @PLCC32     AM29F040B  @TSOP32     
   AM29F080  @TSOP40     AM29F080B  @TSOP40     AM29F100AB @TSOP48     AM29F100AB @SOP44     
   AM29F100AT @TSOP48     AM29F100AT @SOP44     AM29F100B  @TSOP48     AM29F100B  @SOP44     
   AM29F100T  @TSOP48     AM29F100T  @SOP44     AM29F160DB @TSOP48     AM29F160DT @TSOP48     
   AM29F200AB @TSOP48     AM29F200AB @SOP44     AM29F200AT @TSOP48     AM29F200AT @SOP44     
   AM29F200BB @TSOP48     AM29F200BB @SOP44     AM29F200BT @TSOP48     AM29F200BT @SOP44     
   AM29F400AB @TSOP48     AM29F400AB @SOP44     AM29F400AT @TSOP48     AM29F400AT @SOP44     
   AM29F400BB @TSOP48     AM29F400BB @SOP44     AM29F400BT @TSOP48     AM29F400BT @SOP44     
   AM29F800AB @TSOP48     AM29F800AB @SOP44     AM29F800AT @TSOP48     AM29F800AT @SOP44     
   AM29F800B  @TSOP48     AM29F800B  @SOP44     AM29F800BB @TSOP48     AM29F800BB @SOP44     
   AM29F800BT @TSOP48     AM29F800BT @SOP44     AM29F800T  @TSOP48     AM29F800T  @SOP44     
   AM29LV001B @PLCC32     AM29LV001B @TSOP32     AM29LV001BB @PLCC32     AM29LV001BB @TSOP32     
   AM29LV001BT @PLCC32     AM29LV001BT @TSOP32     AM29LV001T @PLCC32     AM29LV001T @TSOP32     
   AM29LV002B @TSOP40     AM29LV002T @TSOP40     AM29LV004B @TSOP40     AM29LV004BB @TSOP40     
   AM29LV004BT @TSOP40     AM29LV004T @TSOP40     AM29LV008B @TSOP40     AM29LV008BB @TSOP40     
   AM29LV008BT @TSOP40     AM29LV008T @TSOP40     AM29LV010B @PLCC32     AM29LV010B @TSOP32     
   AM29LV017  @TSOP40     AM29LV020B @PLCC32     AM29LV020B @TSOP32     AM29LV033C @TSOP40     
   AM29LV033M @TSOP40     AM29LV040B @PLCC32     AM29LV040B @TSOP32     AM29LV081  @TSOP40     
   AM29LV160BB @TSOP48    AM29LV160BT @TSOP48    AM29LV160DB @TSOP48    AM29LV160DT @TSOP48    
   AM29LV200B  @TSOP48    AM29LV200B  @SOP44     AM29LV200BB @TSOP48    AM29LV200BB @SOP44     
   AM29LV200BT @TSOP48    AM29LV200BT @SOP44     AM29LV200T  @SOP44     AM29LV200T  @TSOP48    
   AM29LV320DB @TSOP48    AM29LV320DT @TSOP48    AM29LV320MB @TSOP48    AM29LV320MT @TSOP48    
   AM29LV400B  @TSOP48    AM29LV400B  @SOP44     AM29LV400BB @TSOP48    AM29LV400BB @SOP44     
   AM29LV400BT @TSOP48    AM29LV400BT @SOP44     AM29LV400T  @TSOP48    AM29LV400T  @SOP44     
   AM29LV641D  @TSOP48    AM29LV800B  @TSOP48    AM29LV800B  @SOP44     AM29LV800BB @TSOP48    
   AM29LV800BB @SOP44     AM29LV800BT @TSOP48    AM29LV800BT @SOP44     AM29LV800T  @TSOP48    
   AM29LV800T  @SOP44     

 [ AMIC ]   213 PCS

   A25L05PT @DIP8       A25L05PT @SOP8       A25L05PT @TSOP8       A25L05PU @DIP8       
   A25L05PU @SOP8       A25L05PU @TSOP8       A25L10PT @DIP8       A25L10PT @SOP8       
   A25L10PT @TSOP8       A25L10PU @DIP8       A25L10PU @SOP8       A25L10PU @TSOP8       
   A25L20PT @DIP8       A25L20PT @SOP8       A25L20PT @TSOP8       A25L20PU @DIP8       
   A25L20PU @SOP8       A25L20PU @TSOP8       A25L40PT @DIP8       A25L40PT @SOP8       
   A25L40PT @SOP16       A25L40PU @DIP8       A25L40PU @SOP8       A25L40PU @SOP16       
   A25L80PT @DIP8       A25L80PT @SOP8       A25L80PT @SOP16       A25L80PU @DIP8       
   A25L80PU @SOP8       A25L80PU @SOP16       A25L16PT @DIP8       A25L16PT @SOP8       
   A25L16PT @SOP16       A25L16PU @DIP8       A25L16PU @SOP8       A25L16PU @SOP16       
   A25L512 @DIP8       A25L512 @SOP8       A25L512 @TSOP8       A25L010 @DIP8       
   A25L010 @SOP8       A25L010 @TSOP8       A25L020 @DIP8       A25L020 @SOP8       
   A25L020 @TSOP8       A25L040 @DIP8       A25L040 @SOP8       A25L040 @TSOP8       
   A25L080 @DIP8       A25L080 @SOP8       A25L080 @TSOP8       A25L016 @DIP8       
   A25L016 @SOP8       A25L016 @SOP16       A25L032 @DIP8       A25L032 @SOP8       
   A25L032 @SOP16       A25LQ16  @DIP8       A25LQ16  @SOP8       A25LQ16  @SOP16      
   A25LQ32 @DIP8       A25LQ32 @SOP8       A25LQ32 @SOP16       A25LQ32A @DIP8       
   A25LQ32A @SOP8       A25LQ32A @SOP16      A25LQ64 @DIP8       A25LQ64 @SOP8       
   A25LQ64 @SOP16       A25LS512A @DIP8      A25LS512A @SOP8      A25LS512A @TSOP8      
   A27020  @DIP32      A27020  @TSOP32      A27020L  @PLCC32      A276308  @DIP28      
   A276308  @SOP28      A276308L @PLCC32      A276308A @DIP28      A276308A @SOP28      
   A276308AL @PLCC32      A278308  @DIP28      A278308L @PLCC32      A278308A @DIP28      
   A278308AL @PLCC32      A29001T           A29001T @PLCC32      A29001T @TSOP32      
   A29001U           A29001U @PLCC32      A29001U @TSOP32      A290011T          
   A290011T @PLCC32      A290011T @TSOP32      A290011U          A290011U @PLCC32      
   A290011U @TSOP32      A29002T           A29002T @PLCC32      A29002T @TSOP32      
   A29002U           A29002U @PLCC32      A29002U @TSOP32      A290021T          
   A290021T @PLCC32      A290021T @TSOP32      A290021U          A290021U @PLCC32      
   A290021U @TSOP32      A29512           A29512  @PLCC32      A29512  @TSOP32      
   A29512A           A29512A @PLCC32      A29512A @TSOP32      A29010           
   A29010  @PLCC32      A29010  @TSOP32      A29040           A29040  @PLCC32      
   A29040  @TSOP32      A29040A           A29040A @PLCC32      A29040A @TSOP32      
   A29040B           A29040B @PLCC32      A29040B @TSOP32      A29400TV  @TSOP48     
   A29400TM  @SOP44      A29400UV  @TSOP48     A29400UM  @SOP44      A29800TV  @TSOP48     
   A29800TM  @SOP44      A29800UV  @TSOP48     A29800UM  @SOP44      A29801TV  @TSOP48     
   A29801TM  @SOP44      A29801UV  @TSOP48     A29801UM  @SOP44      A29DL162TV @TSOP48     
   A29DL162UV @TSOP48     A29DL163TV @TSOP48     A29DL163UV @TSOP48     A29DL164TV @TSOP48     
   A29DL164UV @TSOP48     A29DL322TV @TSOP48     A29DL322UV @TSOP48     A29DL323TV @TSOP48     
   A29DL323UV @TSOP48     A29DL324TV @TSOP48     A29DL324UV @TSOP48     A29L040  @DIP32      
   A29L040  @PLCC32     A29L040  @TSOP32     A29L040A  @DIP32      A29L040A  @PLCC32     
   A29L040A  @TSOP32     A29L004ATL @PLCC32     A29L004ATV @TSOP32     A29L004ATW @TSOP40     
   A29L004ATX @TSOP32     A29L004ATY @TSOP32     A29L004AUL @PLCC32     A29L004AUV @TSOP32     
   A29L004AUW @TSOP40     A29L004AUX @TSOP32     A29L004AUY @TSOP32     A29L004TL @PLCC32     
   A29L004TV @TSOP32     A29L004TW @TSOP40     A29L004TX @TSOP32     A29L004UL @PLCC32     
   A29L004UV @TSOP32     A29L004UW @TSOP40     A29L004UX @TSOP32     A29L008TV @TSOP40     
   A29L008UV @TSOP40     A29L008ATV @TSOP40     A29L008AUV @TSOP40     A29L400TV  @TSOP48     
   A29L400TM  @SOP44     A29L400UV  @TSOP48     A29L400UM  @SOP44     A29L400ATV @TSOP48     
   A29L400ATM @SOP44     A29L400AUM @SOP44     A29L400AUV @TSOP48     A29L800TV  @TSOP48     
   A29L800TM  @SOP44     A29L800UV  @TSOP48     A29L800UM  @SOP44     A29L800ATV @TSOP48     
   A29L800ATM @SOP44     A29L800AUV @TSOP48     A29L800AUM @SOP44     A29L160TV  @TSOP48     
   A29L160UV  @TSOP48     A29L160ATV @TSOP48     A29L160AUV @TSOP48     A29L320TV  @TSOP48     
   A29L320UV  @TSOP48     A29L320ATV @TSOP48     A29L320AUV @TSOP48     A29L640TV  @TSOP48     
   A29L640UV  @TSOP48     A49LF004TL @PLCC32     A49LF004TX @TSOP32     A49LF040TL @PLCC32     
   A49LF040TX @TSOP32     A49LF040ATL @PLCC32     A49LF040ATX @TSOP32     A49FL004TL @PLCC32     
   A49FL004TX @TSOP32     

 [ ANACHIP ]   60 PCS

   27CX010  @DIP32      27CX010  @PLCC32      27CX256  @DIP28      27CX256  @PLCC32      
   93C46            93C46 @SOIC8        93C46A           93C46A @SOIC8        
   93C56A           93C56A @SOIC8        93C66A           93C66A @SOIC8        
   93CX46           93CX46 @SOIC8        93CX56           93CX56 @SOIC8        
   93CX66           93CX66 @SOIC8        AM24LC02          AM24LC02 @SOIC8       
   AM24LC02 @TSSOP8      AM24LC04          AM24LC04 @SOIC8       AM24LC04 @TSSOP8      
   AM24LC08          AM24LC08 @SOIC8       AM24LC08 @TSSOP8      AM24LC16          
   AM24LC16 @SOIC8       AM24LC16 @TSSOP8      AM24LC21          AM24LC21 @SOIC8       
   AM24LC21 @TSSOP8      AM24LC21B          AM24LC21B @SOIC8      AM24LC21B @TSSOP8      
   AM93LC46(x8)        AM93LC46(x8) @SOIC8     AM93LC46(x8) @TSOP8     AM93LC46(x16)        
   AM93LC46(x16) @SOIC8    AM93LC46(x16) @TSOP8    AM93LC56(x8)        AM93LC56(x8) @SOIC8     
   AM93LC56(x8) @TSOP8     AM93LC56(x16)        AM93LC56(x16) @SOIC8    AM93LC56(x16) @TSOP8    
   AM93LC66(x8)        AM93LC66(x8) @SOIC8     AM93LC66(x8) @TSOP8     AM93LC66(x16)        
   AM93LC66(x16) @SOIC8    AM93LC66(x16) @TSOP8    AM93LC86(x8)        AM93LC86(x8) @SOIC8     
   AM93LC86(x8) @TSOP8     AM93LC86(x16)        AM93LC86(x16) @SOIC8    AM93LC86(x16) @TSOP8    

 [ APLUS FLASH ]   105 PCS

   AF24BC01          AF24BC01 @SOIC8       AF24BC01 @TSSOP8      AF24BC02          
   AF24BC02 @SOIC8       AF24BC02 @TSSOP8      AF24BC04          AF24BC04 @SOIC8       
   AF24BC04 @TSSOP8      AF24BC08          AF24BC08 @SOIC8       AF24BC08 @TSSOP8      
   AF24BC16          AF24BC16 @SOIC8       AF24BC16 @TSSOP8      AF24BC32          
   AF24BC32 @SOIC8       AF24BC32 @TSSOP8      AF24BC64          AF24BC64 @SOIC8       
   AF24BC64 @TSSOP8      AF24BC128          AF24BC128 @SOIC8      AF24BC128 @TSSOP8      
   AF24BC256          AF24BC256 @SOIC8      AF24BC256 @TSSOP8      AF24C32           
   AF24C32 @SOIC8       AF24C32 @TSSOP8       AF24C64           AF24C64 @SOIC8       
   AF24C64 @TSSOP8       AF24C128          AF24C128 @SOIC8       AF24C128 @TSSOP8      
   AF24C256          AF24C256 @SOIC8       AF24C256 @TSSOP8      AF25BC08          
   AF25BC08 @SOIC8       AF25BC08 @TSSOP8      AF25BC16          AF25BC16 @SOIC8       
   AF25BC16 @TSSOP8      AF25BC32          AF25BC32 @SOIC8       AF25BC32 @TSSOP8      
   AF25BC64          AF25BC64 @SOIC8       AF25BC64 @TSSOP8      AF25BC128          
   AF25BC128 @SOIC8      AF25BC128 @TSSOP8      AF25BC256          AF25BC256 @SOIC8      
   AF25BC256 @TSSOP8      AF93BC46(x8)        AF93BC46(x8) @SOIC8     AF93BC46(x8) @TSOP8     
   AF93BC46(x16)        AF93BC46(x16) @SOIC8    AF93BC46(x16) @TSOP8    AF93BC56(x8)        
   AF93BC56(x8) @SOIC8     AF93BC56(x8) @TSOP8     AF93BC56(x16)        AF93BC56(x16) @SOIC8    
   AF93BC56(x16) @TSOP8    AF93BC66(x8)        AF93BC66(x8) @SOIC8     AF93BC66(x8) @TSOP8     
   AF93BC66(x16)        AF93BC66(x16) @SOIC8    AF93BC66(x16) @TSOP8    AF93BC86(x8)        
   AF93BC86(x8) @SOIC8     AF93BC86(x8) @TSOP8     AF93BC86(x16)        AF93BC86(x16) @SOIC8    
   AF93BC86(x16) @TSOP8    AF93C46(x8)         AF93C46(x8) @SOIC8     AF93C46(x8) @TSOP8     
   AF93C46(x16)        AF93C46(x16) @SOIC8     AF93C46(x16) @TSOP8     AF93C56(x8)         
   AF93C56(x8) @SOIC8     AF93C56(x8) @TSOP8     AF93C56(x16)        AF93C56(x16) @SOIC8     
   AF93C56(x16) @TSOP8     AF93C66(x8)         AF93C66(x8) @SOIC8     AF93C66(x8) @TSOP8     
   AF93C66(x16)        AF93C66(x16) @SOIC8     AF93C66(x16) @TSOP8     AF93C86(x8)         
   AF93C86(x8) @SOIC8     AF93C86(x8) @TSOP8     AF93C86(x16)        AF93C86(x16) @SOIC8     
   AF93C86(x16) @TSOP8     

 [ ARTSCHIP ]   42 PCS

   24AA02           24AA02 @SOIC8        24AA02 @TSSOP8       24LC01A           
   24LC01A @SOIC8       24LC01A @TSSOP8       24LC01B           24LC01B @SOIC8       
   24LC01B @TSSOP8       24LC02A           24LC02A @SOIC8       24LC02A @TSSOP8       
   24LC02B           24LC02B @SOIC8       24LC02B @TSSOP8       24LC04A           
   24LC04A @SOIC8       24LC04A @TSSOP8       24LC04B           24LC04B @SOIC8       
   24LC04B @TSSOP8       24LC08A           24LC08A @SOIC8       24LC08A @TSSOP8       
   24LC08B           24LC08B @SOIC8       24LC08B @TSSOP8       24LC16A           
   24LC16A @SOIC8       24LC16A @TSSOP8       24LC32           24LC32 @SOIC8        
   24LC32 @TSSOP8       24LC64           24LC64 @SOIC8        24LC64 @TSSOP8       
   24LC128           24LC128 @SOIC8       24LC128 @TSSOP8       24LC256           
   24LC256 @SOIC8       24LC256 @TSSOP8       

 [ ASAHI KASEI(AKM) ]   63 PCS

   AK6416A           AK6416AM          AK6416BH          AK6420A           
   AK6420AM          AK6420BH          AK6440A           AK6440AM          
   AK6440BH          AK6480A           AK6480AM          AK6480BH          
   AK6510CM @MSOP8       AK6510CL @SOIC8       AK6512CM @MSOP8       AK6512CL @SOIC8       
   AK6514CM @MSOP8       AK6514CL @SOIC8       AK6516CF @DFN8       AK93C45           
   AK93C45F @SOP8 *      AK93C45AV @TSSOP8      AK93C45AF @SOP8 *      AK93C45BH @MSOP8      
   AK93C45BL @SON8       AK93C45CT @TMSOP8      AK93C45CL @SON8       AK93C45CU @USON8      
   AK93C46           AK93C46F @SOP8 *      AK93C46M          AK93C46MF @SOP8 *      
   AK93C55           AK93C55F @SOP8 *      AK93C55AV @TSSOP8      AK93C55AF @SOP8 *      
   AK93C55BH @MSOP8      AK93C55BL @SON8       AK93C55CT @TMSOP8      AK93C55CL @SON8       
   AK93C55CU @USON8      AK93C56           AK93C56F @SOP8 *      AK93C65           
   AK93C65F @SOP8 *      AK93C65AV @TSSOP8      AK93C65AF @SOP8 *      AK93C65BH @MSOP8      
   AK93C65BL @SON8       AK93C65CT @TMSOP8      AK93C65CL @SON8       AK93C65CU @USON8      
   AK93C66           AK93C66F @SOP8 *      AK93C75           AK93C75F @SOP8 *      
   AK93C75AV @TSSOP8      AK93C75AF @SOP8 *      AK93C75BH @MSOP8      AK93C85AM @SSOP8      
   AK93C85AF @SOP8 *      AK93C95AF @SOP8       AK93C10AF @SOP8       

 [ ASD ]   12 PCS

   AE29F1008 @DIP32      AE29F1008 @PLCC32      AE29F1008 @TSOP32      AE29F2008 @DIP32      
   AE29F2008 @PLCC32      AE29F2008 @TSOP32      AE29F4008 @DIP32      AE29F4008 @PLCC32      
   AE29F4008 @TSOP32      AE49F2008 @DIP32      AE49F2008 @PLCC32      AE49F2008 @TSOP32      

 [ ASI ]   20 PCS

   AX24C02           AX24C02 @SOIC8       AX24C04           AX24C04 @SOIC8       
   AX24C08           AX24C08 @SOIC8       AX24C16           AX24C16 @SOIC8       
   SMJ27C010A @DIP32      SMJ27C010A @PLCC32     SMJ27C010A @TSOP32     SMJ27C040 @DIP32      
   SMJ27C040 @PLCC32      SMJ27C040 @TSOP32      SMJ27C128 @DIP28      SMJ27C128 @PLCC32      
   SMJ27C256 @DIP28      SMJ27C256 @PLCC32      SMJ27C512 @DIP28      SMJ27C512 @PLCC32      

 [ ATC ]   60 PCS

   ATC24C02          ATC24C02 @SOIC8       ATC24C02 @TSSOP8      ATC24C04          
   ATC24C04 @SOIC8       ATC24C04 @TSSOP8      ATC24C08          ATC24C08 @SOIC8       
   ATC24C08 @TSSOP8      ATC24C16          ATC24C16 @SOIC8       ATC24C16 @TSSOP8      
   ATC24LC02          ATC24LC02 @SOIC8      ATC24LC02 @TSSOP8      ATC24LC04          
   ATC24LC04 @SOIC8      ATC24LC04 @TSSOP8      ATC24LC08          ATC24LC08 @SOIC8      
   ATC24LC08 @TSSOP8      ATC24LC16          ATC24LC16 @SOIC8      ATC24LC16 @TSSOP8      
   ATC93C46(x8)        ATC93C46(x8) @SOIC8    ATC93C46(x16)        ATC93C46(x16) @SOIC8    
   ATC93C46R(x8) @SOIC8 *   ATC93C46R(x16) @SOIC8 *   ATC93C56(x8)        ATC93C56(x8) @SOIC8    
   ATC93C56(x16)        ATC93C56(x16) @SOIC8    ATC93C56R(x8) @SOIC8 *   ATC93C56R(x16) @SOIC8 *   
   ATC93C66(x8)        ATC93C66(x8) @SOIC8    ATC93C66(x16)        ATC93C66(x16) @SOIC8    
   ATC93C66R(x8) @SOIC8 *   ATC93C66R(x16) @SOIC8 *   ATC93LC46(x8)        ATC93LC46(x8) @SOIC8    
   ATC93LC46(x16)       ATC93LC46(x16) @SOIC8   ATC93LC46R(x8) @SOIC8 *   ATC93LC46R(x16) @SOIC8 *  
   ATC93LC56(x8)        ATC93LC56(x8) @SOIC8    ATC93LC56(x16)       ATC93LC56(x16) @SOIC8   
   ATC93LC56R(x8) @SOIC8 *   ATC93LC56R(x16) @SOIC8 *  ATC93LC66(x8)        ATC93LC66(x8) @SOIC8    
   ATC93LC66(x16)       ATC93LC66(x16) @SOIC8   ATC93LC66R(x8) @SOIC8 *   ATC93LC66R(x16) @SOIC8 *  

 [ ATMEL ]   1189 PCS

   AT24C01           AT24C01 @MSOP8       AT24C01 @SOIC8       AT24C01 @TSSOP8       
   AT24C01A          AT24C01A @MAP8       AT24C01A @SOIC8       AT24C01A @TSSOP8      
   AT24C01B          AT24C01B @MAP8       AT24C01B @SOIC8       AT24C01B @TSSOP8      
   AT24C02           AT24C02 @SOIC8       AT24C02 @TSSOP8       AT24C02A          
   AT24C02A @SOIC8       AT24C02A @TSSOP8      AT24C02B          AT24C02B @MAP8       
   AT24C02B @SOIC8       AT24C02B @TSSOP8      AT24C02C          AT24C02C @SOIC8       
   AT24C02C @TSSOP8      AT24C04           AT24C04 @MAP8        AT24C04 @SOIC8       
   AT24C04 @TSSOP8       AT24C04A          AT24C04A @MAP8       AT24C04A @SOIC8       
   AT24C04A @TSSOP8      AT24C04B          AT24C04B @MAP8       AT24C04B @SOIC8       
   AT24C04B @TSSOP8      AT24C08           AT24C08 @MAP8        AT24C08 @SOIC8       
   AT24C08 @TSSOP8       AT24C08A          AT24C08A @MAP8       AT24C08A @SOIC8       
   AT24C08A @TSSOP8      AT24C08B          AT24C08B @MAP8       AT24C08B @SOIC8       
   AT24C08B @TSSOP8      AT24C16           AT24C16 @SOIC8       AT24C16 @TSSOP8       
   AT24C16A          AT24C16A @MAP8       AT24C16A @SOIC8       AT24C16A @TSSOP8      
   AT24C16B          AT24C16B @MAP8       AT24C16B @SOIC8       AT24C16B @TSSOP8      
   AT24C21           AT24C21 @SOIC8       AT24C32           AT24C32 @SOIC8       
   AT24C32 @TSSOP8       AT24C32A          AT24C32A @MAP8       AT24C32A @SOIC8       
   AT24C32A @TSSOP8      AT24C32C          AT24C32C @MAP8       AT24C32C @SOIC8       
   AT24C32C @TSSOP8      AT24C32D          AT24C32D @SOIC8       AT24C32D @TSSOP8      
   AT24C64           AT24C64 @SOIC8       AT24C64 @TSSOP8       AT24C64A          
   AT24C64A @MAP8       AT24C64A @SOIC8       AT24C64A @TSSOP8      AT24C64B          
   AT24C64B @SOIC8       AT24C64B @TSSOP8      AT24C64C          AT24C64C @MAP8       
   AT24C64C @SOIC8       AT24C64C @TSSOP8      AT24C64D          AT24C64D @SOIC8       
   AT24C64D @TSSOP8      AT24C128          AT24C128 @MAP8       AT24C128 @SOIC8       
   AT24C128 @TSSOP8      AT24C128 (3.3V)       AT24C128 (3.3V) @MAP8    AT24C128 (3.3V) @SOIC8   
   AT24C128 (3.3V) @TSSOP8   AT24C128B          AT24C128B @MAP8       AT24C128B @SOIC8      
   AT24C128B @TSSOP8      AT24C256          AT24C256 @MAP8       AT24C256 @SOIC8       
   AT24C256 @TSSOP8      AT24C256 (3.3V)       AT24C256 (3.3V) @MAP8    AT24C256 (3.3V) @SOIC8   
   AT24C256 (3.3V) @TSSOP8   AT24C256B          AT24C256B @MAP8       AT24C256B @SOIC8      
   AT24C256B @TSSOP8      AT24C512          AT24C512 @MAP8       AT24C512 @SOIC8       
   AT24C512 @TSSOP8      AT24C512 (3.3V)       AT24C512 (3.3V) @MAP8    AT24C512 (3.3V) @SOIC8   
   AT24C512 (3.3V) @TSSOP8   AT24C512B          AT24C512B @MAP8       AT24C512B @SOIC8      
   AT24C512B @TSSOP8      AT24C512C          AT24C512C @TSSOP8      AT24C512C @SOIC8      
   AT24C1024          AT24C1024 @SOIC8      AT24C1024B         AT24C1024B @SOIC8      
   AT24HC02B          AT24HC02B @SOIC8      AT24HC02B @TSSOP8      AT24RF08A @SOIC8      
   AT24RF08B @SOIC8      AT24RF08C @SOIC8      AT25010           AT25010 @SOIC8       
   AT25010-1.8         AT25010-1.8 @SOIC8     AT25010A          AT25010A @SOIC8       
   AT25010A @TSSOP8      AT25020           AT25020 @SOIC8       AT25020-1.8         
   AT25020-1.8 @SOIC8     AT25020A          AT25020A @SOIC8       AT25020A @TSSOP8      
   AT25040           AT25040 @SOIC8       AT25040-1.8         AT25040-1.8 @SOIC8     
   AT25040A          AT25040A @SOIC8       AT25040A @TSSOP8      AT25080           
   AT25080 @SOIC8       AT25080-1.8         AT25080-1.8 @SOIC8     AT25080A          
   AT25080A @SOIC8       AT25080A @TSSOP8      AT25080B          AT25080B @SOIC8       
   AT25080B @TSSOP8      AT25160           AT25160 @SOIC8       AT25160-1.8         
   AT25160-1.8 @SOIC8     AT25160A          AT25160A @SOIC8       AT25160B          
   AT25160B @MAP8       AT25160B @SOIC8       AT25160B @TSSOP8      AT25320           
   AT25320 @SOIC8       AT25320-1.8         AT25320-1.8 @SOIC8     AT25320A          
   AT25320A @SOIC8       AT25320B          AT25320B @MAP8       AT25320B @SOIC8       
   AT25320B @TSSOP8      AT25640           AT25640 @SOIC8       AT25640-1.8         
   AT25640-1.8 @SOIC8     AT25640A          AT25640A @SOIC8       AT25640B          
   AT25640B @SOIC8       AT25640B @TSSOP8      AT25128           AT25128 @SOIC8       
   AT25128-1.8         AT25128-1.8 @SOIC8     AT25128A          AT25128A @SOIC8       
   AT25128B          AT25128B @SOIC8       AT25128B @TSSOP8      AT25256           
   AT25256 @SOIC8       AT25256-1.8         AT25256-1.8 @SOIC8     AT25256A          
   AT25256A @SOIC8       AT25256B          AT25256B @SOIC8       AT25256B @TSSOP8      
   AT25512           AT25512 @SOIC8       AT25512 @TSSOP8       AT25512-1.8         
   AT25512-1.8 @SOIC8     AT25512-1.8 @TSSOP8     AT25DF021          AT25DF021 @SOIC8      
   AT25DF021 @UDFN8      AT25DF041          AT25DF041 @SOIC8      AT25DF041 @UDFN8      
   AT25DF041A         AT25DF041A @SOIC8      AT25DF041A @UDFN8      AT25DF081          
   AT25DF081 @SOIC8      AT25DF081 @UDFN8      AT25DF081A         AT25DF081A @SOIC8      
   AT25DF081A @UDFN8      AT25DF161          AT25DF161 @SOIC8      AT25DF161 @UDFN8      
   AT25DF321          AT25DF321  @SOIC8     AT25DF321 @SOIC16     AT25DF321A         
   AT25DF321A @SOIC8     AT25DF321A @UDFN8     AT25DF321A @SOIC16     AT25DF641  @SOIC8     
   AT25DF641 @SOIC16     AT25F512          AT25F512 @SOIC8      AT25F512 @VQFPN8      
   AT25F512A          AT25F512A @SOIC8      AT25F512A @VQFPN8      AT25F1024          
   AT25F1024 @SOIC8      AT25F1024 @VQFPN8     AT25F1024A         AT25F1024A @SOIC8      
   AT25F1024A @VQFPN8     AT25F2048          AT25F2048 @SOIC8      AT25F2048 @VQFPN8     
   AT25F2048A         AT25F2048A @SOIC8      AT25F2048A @VQFPN8     AT25F4096          
   AT25F4096 @SOIC8      AT25F4096 @VQFPN8     AT25F4096A         AT25F4096A @SOIC8      
   AT25F4096A @VQFPN8     AT25HP256          AT25HP256 @SOIC8      AT25HP256-1.8        
   AT25HP256-1.8 @SOIC8    AT25HP512          AT25HP512 @SOIC8      AT25HP512-1.8        
   AT25HP512-1.8 @SOIC8    AT26DF081  @SOIC8     AT26DF081  @UDFN8     AT26DF081A @SOIC8     
   AT26DF081A @UDFN8     AT26DF161  @SOIC8     AT26DF161  @UDFN8     AT26DF161A @SOIC8     
   AT26DF161A @UDFN8     AT26DF321          AT26DF321  @SOIC8     AT26DF321  @SOIC16     
   AT26DF321A         AT26DF321A @SOIC8     AT26DF321A @SOIC16     AT26F004          
   AT26F004 @MLF8       AT26F004 @SOIC8       AT2732A @DIP24       AT27256 @DIP28       
   AT27256 @PLCC32       AT27C010 @DIP32       AT27C010 @PLCC32      AT27C010 @TSOP32      
   AT27C010L @DIP32      AT27C010L @PLCC32      AT27C010L @TSOP32      AT27C020 @DIP32       
   AT27C020 @PLCC32      AT27C020 @TSOP32      AT27C040 @DIP32       AT27C040 @PLCC32      
   AT27C040 @TSOP32      AT27C080 @DIP32       AT27C080 @PLCC32      AT27C080 @TSOP32      
   AT27C128 @DIP28      AT27C128 @PLCC32      AT27C256 @DIP28      AT27C256 @PLCC32      
   AT27C256R @DIP28      AT27C256R @PLCC32      AT27C256R @SOIC28      AT27C512 @DIP28      
   AT27C512 @PLCC32      AT27C512R @DIP28      AT27C512R @PLCC32      AT27C512R @SOIC28      
   AT27C1024 @DIP40      AT27C1024L @DIP40      AT27C2048 @DIP40      AT27C4096 @DIP40      
   AT27HC256          AT27HC256  @PLCC32     AT27HC256L         AT27HC256L @PLCC32     
   AT27HC256R         AT27HC256R @PLCC32     AT27HC256RL         AT27HC256RL @PLCC32     
   AT27HC1024 @DIP40     AT27BV010          AT27BV010 @PLCC32      AT27BV010 @TSOP32      
   AT27BV010 @VSOP32      AT27BV020          AT27BV020 @PLCC32      AT27BV020 @TSOP32      
   AT27BV020 @VSOP32      AT27BV040          AT27BV040 @PLCC32      AT27BV040 @TSOP32      
   AT27BV040 @VSOP32      AT27BV256          AT27BV256 @PLCC32      AT27BV256 @SOIC28      
   AT27BV512          AT27BV512 @PLCC32      AT27BV512 @SOIC28      AT27BV1024 @DIP40      
   AT27BV2048 @DIP40      AT27BV4096 @DIP40      AT27LV010          AT27LV010 @PLCC32      
   AT27LV010 @TSOP32      AT27LV010 @VSOP32      AT27LV010A         AT27LV010A @PLCC32     
   AT27LV010A @TSOP32     AT27LV010A @VSOP32     AT27LV020          AT27LV020 @PLCC32      
   AT27LV020 @TSOP32      AT27LV020 @VSOP32      AT27LV020A         AT27LV020A @PLCC32     
   AT27LV020A @TSOP32     AT27LV020A @VSOP32     AT27LV040          AT27LV040 @PLCC32      
   AT27LV040 @TSOP32      AT27LV040 @VSOP32      AT27LV040A         AT27LV040A @PLCC32     
   AT27LV040A @TSOP32     AT27LV040A @VSOP32     AT27LV256A         AT27LV256A @PLCC32     
   AT27LV256A @SOIC28     AT27LV256R         AT27LV256R @PLCC32     AT27LV256R @SOIC28     
   AT27LV512A         AT27LV512A @PLCC32     AT27LV512A @SOIC28     AT27LV512R         
   AT27LV512R @PLCC32     AT27LV512R @SOIC28     AT27LV1024 @DIP40      AT27LV2048 @DIP40      
   AT27LV4096 @DIP40      AT28BV64          AT28BV64 @PLCC32      AT28BV64 @SOIC28      
   AT28BV64B          AT28BV64B @PLCC32      AT28BV64B @SOIC28      AT28BV256          
   AT28BV256 @PLCC32      AT28C010          AT28C010 @PLCC32      AT28C010 @TSOP32      
   AT28C010E          AT28C010E @PLCC32      AT28C010E @TSOP32      AT28C04 @DIP24       
   AT28C04 @PLCC32       AT28C04 @SOIC24       AT28C04E @DIP24       AT28C04E @PLCC32      
   AT28C04E @SOIC24      AT28C04F @DIP24       AT28C04F @PLCC32      AT28C04F @SOIC24      
   AT28C040          AT28C040 @PLCC32      AT28C040 @TSOP32      AT28C040E          
   AT28C040E @PLCC32      AT28C040E @TSOP32      AT28C16 @DIP24       AT28C16 @PLCC32       
   AT28C16 @SOIC24       AT28C16E @DIP24       AT28C16E @PLCC32      AT28C16E @SOIC24      
   AT28C16F @DIP24       AT28C16F @PLCC32      AT28C16F @SOIC24      AT28C17           
   AT28C17 @PLCC32       AT28C17 @SOIC28       AT28C17E          AT28C17E @PLCC32      
   AT28C17E @SOIC28      AT28C17F          AT28C17F @PLCC32      AT28C17F @SOIC28      
   AT28C256          AT28C256 @PLCC32      AT28C256 @SOIC28      AT28C256E          
   AT28C256E @PLCC32      AT28C256E @SOIC28      AT28C256F          AT28C256F @PLCC32      
   AT28C256F @SOIC28      AT28C64           AT28C64 @PLCC32       AT28C64 @SOIC28       
   AT28C64B          AT28C64B @PLCC32      AT28C64B @SOIC28      AT28C64E          
   AT28C64E @PLCC32      AT28C64E @SOIC28      AT28C64F          AT28C64F @PLCC32      
   AT28C64F @SOIC28      AT28HC04          AT28HC04 @PLCC32      AT28HC16          
   AT28HC16L          AT28HC256          AT28HC256 @PLCC32      AT28HC256E         
   AT28HC256E @PLCC32     AT28HC256F         AT28HC256F @PLCC32     AT28HC256L         
   AT28HC256L @PLCC32     AT28HC64          AT28HC64 @PLCC32      AT28HC64 @SOIC28      
   AT28HC64B          AT28HC64B @PLCC32      AT28HC64B @SOIC28      AT28HC64BF         
   AT28HC64BF @PLCC32     AT28HC64BF @SOIC28     AT28HC64L          AT28HC64L @PLCC32      
   AT28HC64L @SOIC28      AT28LV64          AT28LV64 @PLCC32      AT28LV64 @SOIC28      
   AT28LV64B          AT28LV64B @PLCC32      AT28LV64B @SOIC28      AT28LV256          
   AT28LV256 @PLCC32      AT28LV010          AT28LV010 @PLCC32      AT28LV010 @TSOP32      
   AT28MC010          AT28MC010 @PLCC32      AT28MC010 @TSOP32      AT28MC020          
   AT28MC020 @PLCC32      AT28MC020 @TSOP32      AT28MC040          AT28MC040 @PLCC32      
   AT28MC040 @TSOP32      AT28PC64          AT28PC64 @PLCC32      AT28PC64 @SOIC28      
   AT28PC64E          AT28PC64E @PLCC32      AT28PC64E @SOIC28      AT29BV010A         
   AT29BV010A @PLCC32     AT29BV010A @TSOP32     AT29BV020          AT29BV020 @PLCC32     
   AT29BV020 @TSOP32     AT29BV040          AT29BV040 @PLCC32     AT29BV040 @TSOP32     
   AT29BV040A         AT29BV040A @PLCC32     AT29BV040A @TSOP32     AT29C256 @DIP28       
   AT29C257          AT29C257 @PLCC32      AT29C512          AT29C512 @PLCC32      
   AT29C512 @TSOP32      AT29C010A          AT29C010A @PLCC32      AT29C010A @TSOP32      
   AT29C020          AT29C020 @PLCC32      AT29C020 @TSOP32      AT29C040          
   AT29C040 @PLCC32      AT29C040 @TSOP32      AT29C040A          AT29C040A @PLCC32      
   AT29C040A @TSOP32      AT29LV256 @DIP28      AT29LV512          AT29LV512 @PLCC32     
   AT29LV512 @TSOP32     AT29LV010A         AT29LV010A @PLCC32     AT29LV010A @TSOP32     
   AT29LV020          AT29LV020 @PLCC32     AT29LV020 @TSOP32     AT29LV040          
   AT29LV040 @PLCC32     AT29LV040 @TSOP32     AT29LV040A         AT29LV040A @PLCC32     
   AT29LV040A @TSOP32     AT45DB011B         AT45DB021B         AT45DB041B         
   AT45DB081B         AT45DB161B         AT45DB011D[Page264]     AT45DB011D[Page256]     
   AT45DB021D[Page264]     AT45DB021D[Page256]     AT45DB041D[Page264]     AT45DB041D[Page256]     
   AT45DB081D[Page264]     AT45DB081D[Page256]     AT45DB161D[Page528]     AT45DB161D[Page512]     
   AT45DB321E[Page528]*    AT45DB321E[Page512]*    AT49BV001          AT49BV001  @PLCC32     
   AT49BV001  @TSOP32     AT49BV001  @VSOP32     AT49BV001A         AT49BV001A  @PLCC32    
   AT49BV001A  @TSOP32    AT49BV001A  @VSOP32    AT49BV001AN         AT49BV001AN @PLCC32    
   AT49BV001AN @TSOP32    AT49BV001AN @VSOP32    AT49BV001ANT        AT49BV001ANT @PLCC32    
   AT49BV001ANT @TSOP32    AT49BV001ANT @VSOP32    AT49BV001AT         AT49BV001AT @PLCC32    
   AT49BV001AT @TSOP32    AT49BV001AT @VSOP32    AT49BV001N         AT49BV001N @PLCC32     
   AT49BV001N @TSOP32     AT49BV001N @VSOP32     AT49BV001NT         AT49BV001NT @PLCC32     
   AT49BV001NT @TSOP32     AT49BV001NT @VSOP32     AT49BV001T         AT49BV001T @PLCC32     
   AT49BV001T @TSOP32     AT49BV001T @VSOP32     AT49BV002          AT49BV002  @PLCC32    
   AT49BV002  @TSOP32    AT49BV002  @VSOP32    AT49BV002A         AT49BV002A  @PLCC32    
   AT49BV002A  @TSOP32    AT49BV002A  @VSOP32    AT49BV002AN         AT49BV002AN @PLCC32    
   AT49BV002AN @TSOP32    AT49BV002AN @VSOP32    AT49BV002ANT        AT49BV002ANT @PLCC32    
   AT49BV002ANT @TSOP32    AT49BV002ANT @VSOP32    AT49BV002AT         AT49BV002AT @PLCC32    
   AT49BV002AT @TSOP32    AT49BV002AT @VSOP32    AT49BV002N         AT49BV002N  @PLCC32    
   AT49BV002N  @TSOP32    AT49BV002N  @VSOP32    AT49BV002NT         AT49BV002NT @PLCC32    
   AT49BV002NT @TSOP32    AT49BV002NT @VSOP32    AT49BV002T         AT49BV002T  @PLCC32    
   AT49BV002T  @TSOP32    AT49BV002T  @VSOP32    AT49BV004  @TSOP40     AT49BV004T @TSOP40     
   AT49BV008A @TSOP40     AT49BV008AT @TSOP40     AT49BV010          AT49BV010  @PLCC32     
   AT49BV010  @TSOP32     AT49BV010  @VSOP32     AT49BV020          AT49BV020  @PLCC32     
   AT49BV020  @TSOP32     AT49BV020  @VSOP32     AT49BV040          AT49BV040  @PLCC32     
   AT49BV040  @TSOP32     AT49BV040  @VSOP32     AT49BV040A         AT49BV040A @PLCC32     
   AT49BV040A @TSOP32     AT49BV040A @VSOP32     AT49BV040B         AT49BV040B @PLCC32     
   AT49BV040B @TSOP32     AT49BV040B @VSOP32     AT49BV040T         AT49BV040T @PLCC32     
   AT49BV040T @TSOP32     AT49BV040T @VSOP32     AT49BV080 @TSOP40     AT49BV080T @TSOP40     
   AT49BV1024A @VSOP40    AT49BV160  @TSOP48    AT49BV160T  @TSOP48    AT49BV161  @TSOP48    
   AT49BV161T  @TSOP48    AT49BV1604  @TSOP48    AT49BV1604T @TSOP48    AT49BV1614  @TSOP48    
   AT49BV1614T @TSOP48    AT49BV162A  @TSOP48    AT49BV162AT @TSOP48    AT49BV163A  @TSOP48    
   AT49BV163AT @TSOP48    AT49BV2048A @TSOP48    AT49BV320  @TSOP48    AT49BV320T  @TSOP48    
   AT49BV320D  @TSOP48    AT49BV321  @TSOP48    AT49BV321T  @TSOP48    AT49BV322  @TSOP48    
   AT49BV322T  @TSOP48    AT49BV3218  @TSOP48    AT49BV3218T @TSOP48    AT49BV4096A @TSOP48    
   AT49BV4096AT @TSOP48    AT49BV512          AT49BV512  @PLCC32    AT49BV512  @TSOP32    
   AT49BV512  @VSOP32    AT49BV6416  @TSOP48    AT49BV6416T @TSOP48    AT49BV8011  @TSOP48    
   AT49BV8011T @TSOP48    AT49BV802A  @TSOP48    AT49BV802AT @TSOP48    AT49BV8192A @TSOP48    
   AT49BV8192AT @TSOP48    AT49F001          AT49F001  @PLCC32     AT49F001  @TSOP32     
   AT49F001  @VSOP32     AT49F001A          AT49F001A  @PLCC32    AT49F001A  @TSOP32    
   AT49F001A  @VSOP32    AT49F001AN         AT49F001AN  @PLCC32    AT49F001AN  @TSOP32    
   AT49F001AN  @VSOP32    AT49F001ANT         AT49F001ANT @PLCC32    AT49F001ANT @TSOP32    
   AT49F001ANT @VSOP32    AT49F001AT         AT49F001AT  @PLCC32    AT49F001AT  @TSOP32    
   AT49F001AT  @VSOP32    AT49F001N          AT49F001N  @PLCC32     AT49F001N  @TSOP32     
   AT49F001N  @VSOP32     AT49F001NT         AT49F001NT @PLCC32     AT49F001NT @TSOP32     
   AT49F001NT @VSOP32     AT49F001T          AT49F001T  @PLCC32     AT49F001T  @TSOP32     
   AT49F001T  @VSOP32     AT49F002          AT49F002  @PLCC32     AT49F002  @TSOP32     
   AT49F002  @VSOP32     AT49F002A          AT49F002A  @PLCC32     AT49F002A  @TSOP32     
   AT49F002A  @VSOP32     AT49F002AN         AT49F002AN @PLCC32     AT49F002AN @TSOP32     
   AT49F002AN @VSOP32     AT49F002ANT         AT49F002ANT @PLCC32     AT49F002ANT @TSOP32     
   AT49F002ANT @VSOP32     AT49F002AT         AT49F002AT @PLCC32     AT49F002AT @TSOP32     
   AT49F002AT @VSOP32     AT49F002N          AT49F002N @PLCC32     AT49F002N @TSOP32     
   AT49F002N @VSOP32     AT49F002NT         AT49F002NT @PLCC32     AT49F002NT @TSOP32     
   AT49F002NT @VSOP32     AT49F002T          AT49F002T @PLCC32     AT49F002T @TSOP32     
   AT49F002T @VSOP32     AT49F004  @TSOP40     AT49F004T  @TSOP40     AT49F008  @TSOP40     
   AT49F008A  @TSOP40     AT49F008AT @TSOP40     AT49F010          AT49F010 @PLCC32      
   AT49F010 @TSOP32      AT49F020          AT49F020 @PLCC32      AT49F020 @TSOP32      
   AT49F040          AT49F040 @PLCC32      AT49F040 @TSOP32      AT49F040A          
   AT49F040A @PLCC32      AT49F040A @TSOP32      AT49F040T          AT49F040T @PLCC32      
   AT49F040T @TSOP32      AT49F080  @TSOP40     AT49F080T  @TSOP40     AT49F1024  @VSOP40     
   AT49F1024A @VSOP40     AT49F1604  @TSOP48     AT49F1604T @TSOP48     AT49F1614  @TSOP48     
   AT49F1614T @TSOP48     AT49F2048  @TSOP48     AT49F2048A @TSOP48     AT49F4096  @TSOP48     
   AT49F4096A @TSOP48     AT49F4096AT @TSOP48     AT49F512          AT49F512  @PLCC32     
   AT49F512  @TSOP32     AT49F512  @VSOP32     AT49F8011  @TSOP48     AT49F8011T @TSOP48     
   AT49F8192  @TSOP48     AT49F8192A @TSOP48     AT49F8192AT @TSOP48     AT49F8192T @TSOP48     
   AT49HBV010         AT49HBV010  @PLCC32    AT49HBV010  @TSOP32    AT49HBV010  @VSOP32    
   AT49HF010 @DIP32      AT49HF010 @PLCC32      AT49HF010 @TSOP32      AT49HLV010         
   AT49HLV010  @PLCC32    AT49HLV010  @TSOP32    AT49HLV010  @VSOP32    AT49LH002 @PLCC32      
   AT49LH002 @TSOP40      AT49LH004 @PLCC32      AT49LH004 @TSOP40      AT49LL020 @PLCC32     
   AT49LL020 @TSOP40     AT49LL040 @PLCC32     AT49LL040 @TSOP40     AT49LL080 @PLCC32     
   AT49LL080 @TSOP40     AT49LV001          AT49LV001  @PLCC32     AT49LV001  @TSOP32     
   AT49LV001  @VSOP32     AT49LV001N         AT49LV001N @PLCC32     AT49LV001N @TSOP32     
   AT49LV001N @VSOP32     AT49LV001NT         AT49LV001NT @PLCC32     AT49LV001NT @TSOP32     
   AT49LV001NT @VSOP32     AT49LV001T         AT49LV001T @PLCC32     AT49LV001T @TSOP32     
   AT49LV001T @VSOP32     AT49LV002          AT49LV002  @PLCC32    AT49LV002  @TSOP32    
   AT49LV002  @VSOP32    AT49LV002N         AT49LV002N  @PLCC32    AT49LV002N  @TSOP32    
   AT49LV002N  @VSOP32    AT49LV002NT         AT49LV002NT @PLCC32    AT49LV002NT @TSOP32    
   AT49LV002NT @VSOP32    AT49LV002T         AT49LV002T  @PLCC32    AT49LV002T  @TSOP32    
   AT49LV002T  @VSOP32    AT49LV008A @TSOP40     AT49LV008AT @TSOP40     AT49LV010          
   AT49LV010  @PLCC32     AT49LV010  @TSOP32     AT49LV010  @VSOP32     AT49LV020          
   AT49LV020  @PLCC32     AT49LV020  @TSOP32     AT49LV020  @VSOP32     AT49LV040          
   AT49LV040  @PLCC32     AT49LV040  @TSOP32     AT49LV040  @VSOP32     AT49LV040T         
   AT49LV040T @PLCC32     AT49LV040T @TSOP32     AT49LV040T @VSOP32     AT49LV080  @TSOP40     
   AT49LV080T @TSOP40     AT49LV1024  @VSOP40    AT49LV1024A @VSOP40    AT49LV160  @TSOP48    
   AT49lV160T  @TSOP48    AT49LV161  @TSOP48    AT49LV161T  @TSOP48    AT49LV1614  @TSOP48    
   AT49LV1614T @TSOP48    AT49LV2048  @TSOP48    AT49LV2048A @TSOP48    AT49LV320  @TSOP48    
   AT49LV320T  @TSOP48    AT49LV320D  @TSOP48    AT49LV321  @TSOP48    AT49LV321T  @TSOP48    
   AT49LV3218  @TSOP48    AT49LV3218T @TSOP48    AT49LV4096  @TSOP48    AT49LV4096A @TSOP48    
   AT49LV4096AT @TSOP48    AT49LV512          AT49LV512  @PLCC32    AT49LV512  @TSOP32    
   AT49LV512  @VSOP32    AT49LV8011  @TSOP48    AT49LV8011T @TSOP48    AT49LV8192  @TSOP48    
   AT49LV8192A @TSOP48    AT49LV8192AT @TSOP48    AT49LV8192T @TSOP48    AT49LW040 @PLCC32      
   AT49LW040 @TSOP40      AT49LW080 @PLCC32      AT49LW080 @TSOP40      AT89C1051          
   AT89C1051  @SOIC20     AT89C1051U         AT89C1051U @SOIC20     AT89C2051          
   AT89C2051  @SOIC20     AT89C2051x2         AT89C2051x2 @SOIC20     AT89C4051          
   AT89C4051  @SOIC20     AT89C51           AT89C51   @PLCC44     AT89C52           
   AT89C52   @PLCC44     AT89C55           AT89C55   @PLCC44     AT89C55WD          
   AT89C55WD  @PLCC44     AT89C51RC          AT89C51RC  @PLCC44     AT89LS51          
   AT89LS51  @PLCC44     AT89LS52          AT89LS52  @PLCC44     AT89LS53          
   AT89LS53  @PLCC44     AT89LS8252         AT89LS8252 @PLCC44     AT89LS8253         
   AT89LS8253 @PLCC44     AT89LV51          AT89LV51  @PLCC44     AT89LV52          
   AT89LV52  @PLCC44     AT89LV55          AT89LV55  @PLCC44     AT89S51           
   AT89S51   @PLCC44     AT89S52           AT89S52   @PLCC44     AT89S53           
   AT89S53   @PLCC44     AT89S8252          AT89S8252  @PLCC44     AT89S8253          
   AT89S8253  @PLCC44     AT90S1200          AT90S1200 @SOIC20     AT90S1200 @SSOP20     
   AT90S2313          AT90S2313 @SOIC20     AT90S2333          AT90S4414          
   AT90S4433          AT90S4434          AT90S8515          

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Máy hàn HAKO936

Máy hàn HAKO936

680.000 VNĐ
Dây Hút Chì

Dây Hút Chì

12.000 VNĐ
« 1 2 3 4 5 »